Onsdag Ons 29 September Sep
Torsdag Tor 30 September Sep
Lördag Lör 2 Oktober Okt
Söndag Sön 3 Oktober Okt
Torsdag Tor 7 Oktober Okt
Lördag Lör 9 Oktober Okt
Söndag Sön 10 Oktober Okt
Torsdag Tor 14 Oktober Okt
Fredag Fre 15 Oktober Okt
Lördag Lör 16 Oktober Okt
Torsdag Tor 21 Oktober Okt
Idag 22 Oktober Okt
Lördag Lör 23 Oktober Okt
Torsdag Tor 28 Oktober Okt
Lördag Lör 30 Oktober Okt
Tisdag Tis 2 November Nov
Torsdag Tor 4 November Nov
Lördag Lör 6 November Nov
Torsdag Tor 18 November Nov
Fredag Fre 19 November Nov
Lördag Lör 20 November Nov
Onsdag Ons 24 November Nov
Torsdag Tor 25 November Nov
Lördag Lör 27 November Nov

Motioner till styrelsen

Du som medlem i Brynäs IF har rätt att framföra motioner till föreningens årsmöte, som mötet sedan kan behandla.

För att motionen ska behandlas på aktuellt årsmöte ska motionen vara inlämnad till styrelsen senast 30 dagar före mötet. Motioner kan mailas till styrelseordföranden Jürgen Lorenz på [email protected]. Märk mailet "Motion årsmöte".

Viktigt att tänka på när du skriver en motion.

  1. Tala om vem motionen är ställd till och när den ska behandlas.
  2. Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på.
  3. Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag.
  4. Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.
  5. Yrka på vad du vill. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren vill.
  6. Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.
  7. Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv. En digital underteckning är medlemmens namn och medlems-nr. Det är bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsmötet.
  8. Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag.
  9. Lämna motionen till styrelsen 30 dagar innan aktuellt årsmöte.

... saxat ur föreningens stadgar. Dessa hittar du i sin helhet här.

§ 16 Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet

Styrelsen får lämna förslag till ärenden som ska behandlas vid mötet. Det får också medlem göra genom att lämna in en motion till styrelsen senast 30 dagar före mötet. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över den.

§ 18 Rösträtt samt yttrande‐ och förslagsrätt på årsmötet

Rösträtt på mötet har en person som varit medlem i föreningen under det senast gångna kalenderåret, betalat förfallna medlemsavgifter och fyller minst 16 år under mötesåret. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud eller via fullmakt.

Medlem utan rösträtt har yttrande‐ och förslagsrätt på mötet.
Styrelseledamot och klubbdirektör har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 19 Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. § 20 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs med omröstning.

Beslut enligt 7 § och 8 § kräver kvalificerad majoritet som där anges. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet, som kan vara relativ eller absolut. Vid val tillämpas relativ majoritet. Det innebär att den eller de som fått högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om minst tio röstberättigade medlemmar så begär, ska dock val ske med sluten omröstning.

Vid lika röstetal avgör vid val lotten. Vid andra beslut avgör ordförandens röst, om denne är röstberättigad. I annat fall avgör lotten. Beslut bekräftas med klubbslag.