• Huvudsponsorer

Brynäs IF flyttar fram årsmötet på grund av covid-19

4 maj 2020 12:29
Brynäs

Med anledning av covid-19 har styrelsen fattat beslut att senarelägga årsmötet. Nytt datum är den måndagen den 24 augusti.


Brynäs IF brukar normalt hålla föreningens årsmöte i juni. Nu frångås rutinen på grund av Coronaviruset.

Med anledning av regeringens beslut att förbjuda sammankomster med fler än 50 personer har styrelsen valt att flytta fram årsmötet. Detta då mötena historiskt i regel haft över 50 deltagare.

Enligt föreningens stadgar ska föreningens årsmöte hållas i Gävle kommun senast fyra månader efter avslutat verksamhetsår. Då verksamhetsåret 2019/20 avslutades den 30 april betyder det att sista möjliga datum inom ramarna för stadgarna är den 31 augusti.

Styrelsen har därför beslutat att kalla till årsmöte måndagen den 24 augusti i Monitor ERP Arena.

Vidare stipulerar föreningens stadgar att en första kallelse till årsmötet ska utgå minst 60 dagar innan utsatt datum. Det vill säga innan den 25 juni.

En andra kallelse ska sedan utgå senast 14 dagar innan utsatt datum. Det vill säga 10 augusti i detta fall.

Föreningen kommer att återkomma med dessa kallelser via Brynäs IF:s hemsida och lokalmedia.

Om det skulle visa sig att smittspridningen håller i sig och att det fortsatt kommer att vara en begränsning av antalet deltagare vid en samling i augusti kommer styrelsen se över alternativa mötesformer samt om föreningen blir tvungen att skjuta på mötet ytterligare.

Kopplat till Riksidrottsförbundets information nedan är regeringsbeslut överordnat föreningsstadgar och kan således öppna möjligheten att senarelägga datumet ytterligare om så krävs.

Så här skriver Riksidrottsförbundet (RF) gällande årsmötsfrågor kopplade till just covid-19

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras i en viss form och på ett visst sätt. I detta läge har styrelsen möjlighet att fatta de beslut som anses nödvändiga även om besluten frångår stadgarna i vissa delar.

Samtidigt måste det årsmöte som genomförs vara demokratiskt godtagbart. Ett årsmöte är demokratiskt godtagbart om alla röstberättigade ges möjlighet att delta i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt ange sin röst i beslutsfrågor.

Om ett sådant årsmöte inte kan genomföras är det bättre att årsmötet flyttas fram än att det genomförs i demokratiskt icke godtagbar form.