Tisdag Tis 16 Mars Mar
Torsdag Tor 18 Mars Mar
Lördag Lör 20 Mars Mar
Torsdag Tor 25 Mars Mar
Lördag Lör 27 Mars Mar
Måndag Mån 29 Mars Mar
Onsdag Ons 31 Mars Mar
Torsdag Tor 1 April Apr
Lördag Lör 3 April Apr
Tisdag Tis 6 April Apr
Fredag Fre 9 April Apr
Måndag Mån 12 April Apr
Torsdag Tor 15 April Apr
Söndag Sön 18 April Apr
Lördag Lör 11 September Sep
Söndag Sön 12 September Sep
Torsdag Tor 16 September Sep
Fredag Fre 17 September Sep
Lördag Lör 18 September Sep
Onsdag Ons 22 September Sep
Torsdag Tor 23 September Sep
Fredag Fre 24 September Sep
Lördag Lör 25 September Sep
Onsdag Ons 29 September Sep
Torsdag Tor 30 September Sep
Lördag Lör 2 Oktober Okt

Kallelse till Brynäs IF:s årsmöte 2021

8 juni 2021 05:30
Brynäs IF, årsmöte, kallelse
Brynäs

Brynäs IF kallar medlemmar till ordinarie årsmöte.

Mötet är digitalt och äger rum tisdagen 22 juni klockan 18.00.


För tillfället är rådande samhällsdirektiv att hålla ned folksamlingar. Därför kommer årsmötet för att hållas digitalt.

För att delta i mötet behöver du vara medlem i Brynäs IF. För att ha rösträtt på mötet behöver du ha varit medlem i föreningen under det senaste gångna kalenderåret, betalat medlemsavgift och fylla minst 16 år under mötesåret.

Det digitala mötet arrangeras av Easymeet som samarbetar med Riksidrottsförbundet. För att delta behöver du föranmäla dig till mötet. Det gör du genom att skicka ditt namn till [email protected] senast torsdagen 17 juni. Märk mejlet med ”Deltagande årsmöte 2021”. Efter att du anmält dig får du mer teknisk information om det digitala mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud eller via fullmakt. Medlem utan rösträtt har yttrande‐ och förslagsrätt på mötet. Omröstning sker öppet. Om minst tio röstberättigade medlemmar begär sker val med sluten omröstning.

Till mötet finns förslag om ändringar i föreningens stadgar.

Läs mer föreningens stadgar här.

Möteshandlingar kommer finnas tillgängliga en vecka innan mötet (tisdagen 15 juni) på Brynäs IF:s kansli samt på www.brynas.se. Handlingarna som kommer finnas tillgängliga är:

 • Verksamhets‐ och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, valberedningens förslag, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttranden över dem.

Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

 3. Fastställande av föredragningslista.

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.

 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 10. Fastställande av medlemsavgifter.

 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

 12. Behandling av styrelsens förslag av i rätt tid inkomna motioner.

 13. Val av:

a. ordförande för en tid av ett år.

b. övriga ledamöter i styrelsen växelvis för en period av två år.

c. två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år.

d. valberedning.

Ordförande väljs på en tid av två år samt övriga ledamöter växelvis för en period om två år.

 1. Övriga frågor.