Tisdag Tis 16 Mars Mar
Torsdag Tor 18 Mars Mar
Lördag Lör 20 Mars Mar
Torsdag Tor 25 Mars Mar
Lördag Lör 27 Mars Mar
Måndag Mån 29 Mars Mar
Onsdag Ons 31 Mars Mar
Torsdag Tor 1 April Apr
Lördag Lör 3 April Apr
Tisdag Tis 6 April Apr
Fredag Fre 9 April Apr
Måndag Mån 12 April Apr
Torsdag Tor 15 April Apr
Söndag Sön 18 April Apr
Lördag Lör 11 September Sep
Söndag Sön 12 September Sep
Torsdag Tor 16 September Sep
Fredag Fre 17 September Sep
Lördag Lör 18 September Sep
Onsdag Ons 22 September Sep
Torsdag Tor 23 September Sep
Fredag Fre 24 September Sep
Lördag Lör 25 September Sep
Onsdag Ons 29 September Sep
Torsdag Tor 30 September Sep
Lördag Lör 2 Oktober Okt

100-dagarsplanen – så ska nya styrelsen utveckla Brynäs IF

25 juni 2021 07:30
Brynäs IF, 100-dagarsplanen
Brynäs

Se vår nya styrelses 100-dagarsplan nedan.


Under tisdagens årsmöte valdes en ny styrelse för Brynäs IF, ledd av ordförande Magnus Kangas.

Tillsammans med de ledamoter som valdes och en grupp medlemmar har han tagit fram en handlingsplan som den nya styrelsen ska genomgöra under sina 100 första dagar i föreningen. Planen består av åtta punkter med ett antal aktiviteter under varje punkt. Syftet med planen är att skapa rätt förutsättningar för den sportsliga verksamheten i Brynäs IF, för att med fokus på hockeyn skapa vinnare både på och vid sidan av isen.

Eftersom 100-dagarsprogrammet baseras på information den nya styrelsen hade innan de kom in i föreningen och fick full insyn i verksamheten kan den komma att justeras.

Anställa en Sportchef

”För att bygga den sportsliga organisationen från ungdoms- till seniorhockey på herr- och damsidan.”

 • Skapa en önskad profil för kommande sportchef.

 • Säkerställa en kvalitativ rekryteringsprocess.

 • Identifiera lämpliga kandidater.

 • Inleda konkreta diskussioner med ett urval av identifierade kandidater.

Anställa en Klubbdirektör

”För att hantera de operativa frågeställningarna och bygga upp en relevant organisation för den dagliga driften.”

 • Skapa en önskad profil för kommande klubbdirektör.

 • Säkerställa en kvalitativ rekryteringsprocess.

 • Identifiera lämpliga kandidater.

 • Inleda konkreta diskussioner med ett urval av identifierade kandidater.

Sätta organisationen för BIF och BAAB

”För att få glädje och effektivitet i verksamheten där alla känner till sitt ansvar och sina befogenheter.”

 • Identifiera en lämplig organisationsstruktur och förankra den i verksamheten.

 • Bygg upp en systematik kring vilka ansvar och befogenheter som respektive roll har i organisation (rollbeskrivningar).

 • Skapa en mötesstruktur för uppföljning och beslut.

 • Införa kontinuerliga medarbetarundersökningar som analyseras och handlingsplaner för åtgärder.

 • Införa mentorskap mellan styrelsemedlemmar och anställd personal.

Skapa ordning och reda i den operativa verksamheten

"För att få kontroll över verksamheten, jobba med de relevanta frågeställningarna och föreningens värdegrundsarbete.”

 • Genomlysa det senaste årens bokslut och verksamhetsplaner.

 • Via intervjuer få en bild av verksamhetens status och dess påverkan på framtida intäkter och kostnader.

 • Inbjuda till dialog med partners och sponsorer.

 • Minimera användandet av konsulter. Inga på nyckelbefattningar.

 • Säkerställa kvalitativa rekryteringsprocesser.

 • Införa en striktare kostnadskontroll med hjälp av en förankrad attestdelegering i organisationen.

 • Skapa en kostnadsmedvetenhet inom verksamheten för att prioritera rätt kostnader.

 • Arbeta med Brynäs IF värdegrund.

Skapa kommunikationsplattformar och mötesforum

"För att få transparens, förtroende och delaktighet bland medlemmarna, partners och övriga intressenter."

 • Utveckla ”Privatpartner”. Vår ambition är att information om föreningen skall vara tillgänglig för alla intressenter.

 • Skapa en kommunikationsplan som sträcker sig över en säsong.

 • Förstärka kommunikationsfunktionen med ytterligare resurser. Kommunikationen är viktig och det bör finnas en ansvarig utgivare med representation i klubbledningen.

 • Kommunikationsstrategier för krishantering och arbeta löpande med scenarioplanering för att hantera oförutsedda händelser.

 • Omvärlds- och mediabevakning på agendan i såväl styrelse som klubbledning.

 • Digitalisera medlemsdialogen.

 • Införa kommittéer under styrelsen som arbetsgrupper med representanter från styrelsen och de anställda.

 • Införa offentliga Brynäs mailadresser åt respektive styrelsemedlem och klubbledning så att nyckelpersoner kan nås av medlemmar och intressenter.

Sätta mål inför kommande säsong (verksamhetsplan)

"För att skapa delaktighet genom gemensamma målsättningar med möjlighet att följa/styra utvecklingen.”

 • Genomlysa verksamheten för att förstå nuläget.

 • Genomföra SWOT (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) analyser per verksamhetsområde med berörda.

 • Ha enskilda samtal med de anställda för att förstå möjligheter och hot mot verksamheten under kommande säsong.

 • Införa ett antal nyckeltal som driver verksamheten i den riktningen som styrelse och ledningen enas om.

 • Bryta ner de övergripande nyckeltalen genom organisation så att varje individ förstår sitt bidrag till framgång.

 • Skapa ett tydligt årshjul för verksamheten.

 • Genomföra en första mätning av en medarbetarundersökning. Ska sedan vara återkommande och löpande analyseras och tas fram handlingsplaner för åtgärder.

Utveckla och skapa nya intäktsströmmar

”För att inte begränsa utvecklingen av den sportsliga verksamheten behöver vi se över intäktsströmmarna.”

 • Utveckla nya och befintliga koncept såsom:

Privatpartner och publikmarknad

Försäljning av souvenirer, restaurang, konferens m.m.

Morgondagens Brynäsare

Påbörja arbetet med att skapa en långsiktig strategi

"Parallellt med den kortsiktiga planen (kommande säsongs verksamhetsplan), så måste en mer långsiktig plan utformas och kommuniceras för att säkerställa att vi skapar det Brynäs IF vi vill ha i framtiden”

 • Styrelsen, klubbledningen och nyckelpersoner genomför en workshop/seminarium för att inleda strategiarbetet.

 • Genomföra en intressentanalys för att identifiera vilka som bör/kan bidra till den långsiktiga strategin.

 • Driva och utveckla en plattform så att engagerade medlemmar har ökad möjlighet att medverka och påverka. Identifiera arbetsformerna för detta samarbete..

 • Skapa en plan för att jobba med föreningens värdegrund och den kultur vi vill ska genomsyra Brynäs IF.